WalutaPLNDostawaPolskaJęzykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Strefa Gratisów 2 - regulamin promocji

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator – Infinity Fund Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 42-46, 51-162 Wrocław, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe w rejestrze przedsiębiorców za numerem 0000562916, REGON 361782081, NIP 8952046284, nr BDO: 000145264.

2. Produkty – produkty oferowane przez Organizatora, wskazane na stronie www.gunfire.com.

3. Gratis – produkt, który Uczestnik otrzyma w formie prezentu, jednak na fakturze będzie on policzony za kwotę 0,01 zł brutto, w związku z tym wartość zamówienia zostanie automatycznie pomniejszona o 0,01 zł brutto.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC („Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”).

5. Strona internetowa – strona WWW o adresie https://gunfire.com/pl/ utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji, której domena główna wskazuje na sklep internetowy, w ramach którego prowadzona jest promocja.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 25.01.2023 r., od godz. 15:00 do dnia 29.02.2024 r., godz. 13:00 lub do wyczerpania zapasów Gratisów.

§ 3. Zasady promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest:

1) dla zamówień, których wartość przekracza 499 zł:

 • Maska typu Stalker - Czarny GFT-28-036139 o wartości 24,99 zł lub
 • Pas taktyczny Serpent - tan GFT-34-006001 o wartości 24,99 zł lub
 • Szybkoładowarka w kształcie magazynka M4/M16 - przezroczysta SPE-05-036214 o wartości 31,99 zł lub
 • Kabura udowa z ładownicą na magazynek - czarna GFT-29-020779 o wartości 39,99 zł lub
 • Kulki 0.20g Specna Arms Core ™ 3000 szt SPE-16-029710 o wartości 21,99 zł lub
 • Taktyczna czapka z daszkiem - digital woodland GFT-23-036342 o wartości 22,99 zł lub
 • Brelok rękawica Armored Claw - szara ACL-90-027693 o wartości 14,99 zł lub
 • Kątowy chwyt taktyczny RIS SPE-09-025467 o wartości 45,99 zł lub
 • Składana ładownica na butelkę Takte - Coyote Brown PRI-19-031742 o wartości 44,99 zł lub
 • Pas nośny Bungee GFT-24-000420 o wartości 23,99 zł lub
 • Kapelusz Boonie Hat - woodland GFT-23-036335 o wartości 22,99 zł lub
 • Kulki Tracer 0.20g Specna Arms ONE ™ SPE-16-035845  o wartości 1000 szt 17,99.

2. Uczestnik, aby otrzymać Gratis do zamówienia, musi dodać go do koszyka w trakcie składania zamówienia poprzez wybranie dostępnego Gratisu dla danego progu zamówienia oraz kliknąć „Wybierz ten prezent”.

3. Organizator zastrzega, że sposób dodania Gratisu do zamówienia opisany w punkcie ust. 2 powyżej jest jedynym prawidłowym sposobem na otrzymanie Gratisu wskazanego w ust. 1 powyżej.

4. Próg wartości zamówienia, określony w ust. 1 powyżej, nie uwzględnia kosztów wysyłki.

5. Po dodaniu do koszyka zamówienia przekraczającego dany próg, określony w ust. 1 powyżej, cena zamówienia lub cena jednego z wybranych Produktów w danym zamówieniu zostanie automatycznie pomniejszona o wartość 0,01 zł brutto, natomiast cena Gratisu zostanie naliczona w wysokości 0,01 zł brutto.

§ 4. Ograniczenia akcji promocyjnej

1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta), które spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej danego progu, zwrotowi podlega także Gratis, chyba że Uczestnik skutecznie odstąpił od umowy w związku z wadą towaru.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 powyżej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Gratisu na tańszy, nawet gdy wartość jego zamówienia nadal przekracza niższy próg.

3. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Promocja „Strefa Gratisów” nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami, za wyjątkiem promocji Winter Sale, SALE do -60%, Drop Zone, kodami rabatowymi GFWEEKEND, GFJANUARY15 oraz Miesiącami Darmowej Dostawy.

5. Z uwagi na definicję Uczestnika, nie można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności zamówienia:

1) przy których zaznaczono opcję „Kupuję jako firma”;
2) przy których pozostawiono zaznaczoną opcję „Kupuję jako osoba prywatna”, a następnie zaznaczono opcję „Chcę podać inne dane do faktury” i podano NIP kupującego;
3) przy których zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP;
4) po złożeniu których, na jakimkolwiek etapie (choćby już po odbiorze towaru), kupujący poprosił o wystawienie faktury VAT i podany został jego NIP;
5) przy których kupujący, podający się za konsumenta, w krótkim czasie kupuje wiele towarów (zwłaszcza, gdy są to takie same towary), w sposób odbiegający od zwyczajowego sposobu kupowania towarów przez konsumentów;
6) przy których kupujący, podający się za konsumenta, po zrealizowaniu zamówienia (odbiorze towaru) dalej odsprzedaje przedmiot zamówienia w celu zarobienia na tym.

W przypadku, gdy zakup (zamówienie) zgodnie z powyższym nie jest dokonywany przez kupującego w charakterze konsumenta, choćby kupujący się za konsumenta podawał, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zamówienia (zakupu) albo też domagać się zapłaty ceny za zamówienie z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po dostawie przedmiotu zamówienia Organizator dowiedział się okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta.

§ 5. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji można składać najpóźniej do 31.03.2024 w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego na stronie https://gunfire.com/pl/about/zwroty-i-reklamacje-832.html. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy reklamacji i żądanie względem Organizatora.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona reklamacja.

4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.

5. Postanowienia § 5 dotyczą wyłącznie reklamacji związanych z przebiegiem samej promocji nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień konsumenta związanych ze stwierdzeniem wady rzeczy zakupionych w ramach promocji.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji.

2. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.

3. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym Gunfire, które są dostępne na stronie https://gunfire.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2024 r.

2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej: https://gunfire.com/pl/info/strefa-gratisow-2-regulamin-promocji-1822.html.

3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Organizator w sytuacji wyczerpania zapasów zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji przed terminem.

pixel