WalutaPLNDostawaPolskaJęzykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GUNFIRE.COM

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, za pośrednictwem sklepu internetowego gunfire.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnych usług elektronicznych. Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu zaznacza, iż wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Internetowym przeznaczone są do celów rozrywkowych (np. gry taktyczne) oraz kolekcjonerskich.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza pełnoletnią osobę fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystających lub zamierzających korzystać ze Sklepu Internetowego i zawrzeć za jego pośrednictwem Umowę.

6. Kodeks cywilny - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7. Konsument - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zawierającą ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto Klienta - oznacza indywidualny panel działający w systemie teleinformatycznym, obsługiwany za pośrednictwem Sklepu Internetowego, założony przez Klienta po dokonaniu Rejestracji i utrzymywany na jego rzecz przez Sprzedawcę, który umożliwia w szczególności identyfikację Klienta oraz zawarcie Umowy.

9. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10. Newsletter - oznacza Usługę Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, polegającą na regularnym przesyłaniu Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail lub SMS, zawierających informacje handlowe dotyczące: nowości, promocji, Towarów lub Usług Sprzedawcy lub promujących wizerunek Sprzedawcy lub innych podmiotów z nim współpracujących.

11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

14. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

15. Sprzedawca lub Usługodawca - oznacza Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 42-46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000562916, NIP: 8952046284; e-mail: info@infinityfund.pl

16. Towar - oznacza produkt rozumiany jako rzecz ruchoma przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego gunfire.com, który może stanowić przedmiot Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem; Towar z elementem cyfrowym – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

17. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej udostępniane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

18. Usługi elektroniczne - oznacza nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konto Klienta, formularz zamówienia, Newsletter, dodawanie opinii).

19. Umowa - oznacza umowę zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego.

20. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Usługi Elektroniczne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne związane ze Sklepem Internetowym: formularz zamówienia, Konto Klienta, Newsletter i dodawanie opinii przez Klienta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi przeglądanie dostępnego na stronie Sklepu Internetowego katalogu Towarów oraz złożenie zamówienia przez formularz zamówienia, który jest Usługą Elektroniczną służącą do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia przez formularz zamówienia nie wymaga posiadania Konta Klienta (tj. może się odbyć bez Rejestracji). W trakcie składania zamówienia przez formularz zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w formularzu. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zapisania się do usługi Newsletter, określonej w § 3 ust. 4 Regulaminu. Umowa o świadczenie usługi, opisanej w niniejszym ustępie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.

3. Sprzedawca umożliwia Klientowi utworzenie Konta Klienta, które jest Usługą Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu indywidualnego panelu Klienta, w którym przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym (Rejestracja). Klient loguje się do Konta Klienta z wykorzystaniem swojego Loginu oraz Hasła. Klient jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do Konta Klienta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Założenie Konta Klienta odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 4 Założenie konta. Klient może powiązać Konto Klienta z istniejącym kontem w innych serwisach zewnętrznych, takich jak: Google, PayPal lub LinkedIn, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych regulaminach, wprowadzonych przez te serwisy. Klient może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta Klienta (usunąć Konto Klienta), poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego BOK. Umowa o świadczenie usługi, opisanej w niniejszym ustępie, zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi dobrowolne korzystanie z Newslettera, który jest Usługą Elektroniczną polegającą na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail lub SMS zawierających informacje handlowe dotyczące nowości, promocji, Towarów lub Usług Sprzedawcy lub promujących wizerunek Sprzedawcy lub innych podmiotów z nim współpracujących. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez formularz zapisu do Newslettera dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez zaznaczenie stosownego przycisku wyboru podczas składania zamówienia lub w trakcie Rejestracji Konta Klienta. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera. Klient może w dowolnej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z Newslettera także poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego BOK. Umowa o świadczenie usługi, opisanej w niniejszym ustępie, zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi dodanie na stronie internetowej Sklepu opinię o zakupionym Towarze. Warunki dodawania opinii przez Klienta określa § 13 niniejszego Regulaminu. Umowa o świadczenie usługi, opisanej w niniejszym ustępie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Klienta.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego i związanych z nim Usług Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego i świadczonych Usług, wobec czego Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w ich działaniu.

8. Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu usprawnienie funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczenia Usług, w tym w szczególności może: dodawać nowe funkcje, zmieniać je, usuwać, wprowadzać Usługi na inny rodzaj urządzeń lub aplikacji.

§ 4 Założenie konta

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji (założenia konta), w sposób określony § 3 ust. 3 Regulaminu.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru w formularzu. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapisania się do usługi Newsletter, określonej w § 3 ust. 4 Regulaminu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

§ 5 Składanie zamówień

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia Klient może skorzystać z Konta Klienta lub złożyć zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia niewymagającego użycia Konta Klienta (zamówienie bez rejestracji).

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

5. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

7. Klient nabywa Towar na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać wszelkich lokalnych wymogów prawnych dotyczących nabywania, posiadania, użytkowania, czy przewożenia Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, w szczególności replik broni ASG (air soft guns), a które są uregulowane w odrębnych przepisach dotyczących broni i amunicji. Nabywanie, posiadanie, użytkowanie, czy przewożenie Towarów może podlegać ograniczeniom w kraju przeznaczenia, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie powstałe w związku z tym opłaty i koszty (administracyjne, legalizacyjne, podatkowe i celne) ponosi Klient. Korzystanie z replik broni ASG (air soft guns) wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Towary tego rodzaju nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.

§ 6 Cena i płatności

1. Cena na stronie internetowej Sklepu zamieszczona przy danym Towarze stanowi cenę brutto (zawierającą podatek VAT) i jest ceną jednostkową.

2. Cena nie uwzględnia kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży. O dodatkowych kosztach Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w trakcie składania zamówienia.

3. Cena nie uwzględnia należności celno-podatkowych związanych z Dostawą Towaru poza obszar celny Unii Europejskiej.

4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku gdy Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.

5. Towar dostępny w ramach promocji lub wyprzedaży podlega ograniczeniom czasowym i magazynowym, określonym przez Sprzedawcę. Realizacja zamówień odbywa się według kolejności ich wpływu do Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub wcześniejszego zakończenia promocji albo wyprzedaży w razie wyczerpania limitu dostępności danego Towaru.

6. Informacja o formach płatności za składane zamówienia są dostępne na stronie internetowej Sklepu. Klient ma prawo wyboru formy płatności. Lista form płatności dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

7. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainy (szczegółowe informacje na temat Dostawy na terytorium Ukrainy dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce: Zamówienia z wysyłką do Ukrainy ) oraz Wielkiej Brytanii, przy czym Dostawa do Wielkiej Brytanii jest możliwa jedynie w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na Towar o wartości powyżej 135 GBP. Przy ustalaniu czy wartość Towaru objętego zamówieniem jest wyższa niż 135 GBP nie są brane pod uwagę koszty Dostawy i ubezpieczenia, jak również wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży tego Towaru.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych niezbędnych na Dostawę i realizację zamówienia.

4. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany w formularzu zamówienia przez Klienta lub na adres wybranego przez Klienta punktu oddawczego (np. Paczkomat Inpost). Lista form dostawy dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę..

6. Klient ma obowiązek zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

7. Sprzedawca, zgodnie z wyborem Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary (zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi).

§ 8 Gwarancja i Rękojmia

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary. W przypadku udzielenia gwarancji na dany Towar przez producenta lub importera Towaru jej warunki są określane w opisie Towaru, na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

2. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają uprawnień z tytułu rękojmi określonych w odrębnych przepisach. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu braku zgodności Produktu z umową określa § 11 Regulaminu, zaś wobec pozostałych Klientów - § 12 Regulaminu.

§ 9 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem/ Usługą lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego BOK.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania Klienta zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru/Usługi lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

3. Szczegółowe informacje na temat reklamacji dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł Umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia Umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego BOK. Oświadczenie pisemne można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Logbox, Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, Panattoni Airport Park Wrocław, 54-615 Wrocław (POLSKA) przed upływem tego terminu. Szczegółowe informacje na temat zwrotu Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.

9. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

13. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. Wybór prawa polskiego nie może jednak skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony przyznanej mu przez odpowiednie przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Konsumenta.

14. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 11 Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.

1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach Ustawy.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 6 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

14. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

16. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9-14 powyżej,

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9 –14 powyżej.

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

19. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

21. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

23. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 9-21 powyżej.

24. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 12 Postanowienia dotyczące Klientów, niebędących Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta

1. W odniesieniu do Umów, które są zawierane przez Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, rękojmia za wady Towaru, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest wyłączona.

2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, co nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. Sprzedawca w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn, składając Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, odpowiednie oświadczenie, w dowolnej formie.

4. Sprzedawca może ograniczyć w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawo wyboru formy płatności oraz żądać przedpłaty ceny w całości lub w części.

5. Z chwilą wydania Towaru Dostawcy przez Sprzedawcę przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w Dostawie Towaru.

7. Wobec Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13 Weryfikacja opinii klientów

1. Weryfikacja opinii dodawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym gunfire.com jest prowadzona przez Biuro Obsługi Klienta w cyklach tygodniowych.

2. Podstawowym kryterium zaakceptowania i publikacji opinii dodanej przez Klienta na temat Towaru w sklepie gunfire.com jest jego zakup.

3. Weryfikacja zakupu odbywa się poprzez sprawdzenie, czy z Konta Klienta wystawiającego opinię został dokonany zakup produktu, którego dotyczy opinia.

4. Opinie klientów, które nie są potwierdzone zakupem na koncie w sklepie gunfire.com są odrzucane i usuwane.

5. W przypadku opinii archiwalnych dodanych przed dniem 01.01.2023 r., w tym opinii pochodzących z Opineo.pl, opinie niepotwierdzone zakupem pozostają na stronie, ale są oznaczone jako „Opinia niepotwierdzona zakupem”.

6. Opinie Klientów potwierdzone zakupem otrzymują oznaczenie „Opinia potwierdzona zakupem”.

7. Opinie zawierające słowa oraz symbole powszechnie uznane za niedozwolone, w tym wulgaryzmy są odrzucane lub edytowane w celu usunięcia słów niedozwolonych.

8. Opinie uznane za spam są odrzucane i usuwane.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Z platformy tej nie może skorzystać Klient, niezależnie od jego statusu Konsumenta, dokonujący zamówienia z Dostawą do Wielkiej Brytanii.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania. Jeżeli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnym momencie ze strony internetowej Sklepu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie nowej treści Regulaminu. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

7. Niniejszy Regulamin nie dotyczy sprzedaży hurtowej (B2B).

8. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego określone są w Polityce Prywatności. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.06.2024 r.

pixel