MunteenheidLeveringPolenTaalGunfire PolenGunfire in het EngelsGunfire in FrankrijkGunfire en EspañaGunfire in NederlandGunfire in Czech

Reglement

REGLEMENT VAN DE ONLINE STORE

Dit Reglement beschrijft de algemene voorwaarden, regels en verkoopmethode uitgevoerd door Infinity Fundspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa [Besloten Commanditaire Vennootschap] gevestigd in Wroclaw, via de online winkel gunfire.com (hierna: "Online Store") en definieert de voorwaarden voor de levering door Infinity Fundspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa[Besloten Commanditaire Vennootschap] en haar statutaire zetel in Wrocław van gratis elektronische diensten.

2. De verkoper geeft aan dat alle producten die in de online winkel worden verkocht, bedoeld zijn voor amusement (bijv. tactische spelen) en verzamelaars.

§ 1 Definities

1. Werkdagen - betekent dagen van de week van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.

2. Levering - betekent de daadwerkelijke handeling van het leveren van de Producten die in de bestelling zijn gespecificeerd aan de Klant door de Verkoper, via de Transporteur.

3. Transporteur - betekent de entiteit waarmee de Verkoper samenwerkt bij de Levering van Producten.

4. Wachtwoord - betekent een reeks letters, cijfers of andere tekens die door de Klant zijn geselecteerd tijdens de registratie in de online winkel, die wordt gebruikt om de toegang tot het klantaccount in de Online Store te beveiligen.

5. Klant - een meerderjarige natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar met rechtsbevoegdheid, die een aankoop doet bij de Verkoper die niet rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

6. Consument - betekent een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met een ondernemer die niet direct verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

7. Klantaccount - betekent een individueel paneel voor elke Klant, namens hem gestart door de Verkoper, nadat de klant het contract voor het verlenen van de Klantaccountservice heeft geregistreerd en gesloten.

8. Login - betekent de individuele benaming van de Klant, bepaald door hem, bestaande uit een reeks letters, cijfers of andere karakters, vereist samen met het Wachtwoord om een Klantaccount in te stellen in de Online Store. De Login is het correcte e-mailadres van de Klant.

9. Ondernemer - betekent een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie de wet handelingsbekwaamheid verleent, namens zichzelf zakelijke of professionele activiteiten uitoefent en een rechtshandeling uitvoert die rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of professionele activiteit.

10. Reglement - betekent dit reglement. 11. Registratie - betekent de daadwerkelijke handeling die wordt uitgevoerd op de manier die is gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden, vereist voor de Klant om alle functionaliteiten van de Online Store te gebruiken.

12. Persoonlijk afhaalpunt - betekent de plaats van afhaling voor pakketten besteld op gunfire.com op het adres: Gunfire, ul. Jana Długosza 42-46, Wrocław.

13. Verkoper - betekent Infinity Fundspółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa[Besloten Commanditaire Vennootschap] met haar statutaire zetel in Wrocław, ul. Jana Długosza 42-46, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de rechtbank voor Wrocław-Fabryczna, VI commerciële afdeling van het nationaal gerechtelijk register onder nummer 0000562916, NIP: 8952046284; e-mail: bok@gunfire.pl 14. Product - betekent een product dat door de Verkoper via de Online Store wordt gepresenteerd en dat het onderwerp kan zijn van een verkoopovereenkomst.  

§ 2 Algemene bepalingen en gebruik van de Online Store

1. Alle rechten op de Online Store, inclusief auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam, het internetdomein, de Online Store Website, evenals op patronen, formulieren, logo's die op de Online Store Website zijn geplaatst (behalve logo's en foto's die op de website worden voorgesteld met het oog op de presentatie van producten waarop het copyright aan derden toebehoort) behoren toe aan de Verkoper en het gebruik ervan mag alleen plaatsvinden op een gespecificeerde manier en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

2. Om een bestelling te plaatsen in de Online Store via de Online Store Website en om de diensten die elektronisch worden aangeboden via de Online Store Website te gebruiken, moet de klant een actief e-mailaccount hebben. 4. Het is de Klant verboden om illegale inhoud te verstrekken en de Klant mag de Online Store, de Online Store Website of de gratis diensten van de Verkoper niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet, het fatsoen of wanneer het de persoonlijke rechten van derden schendt.  

§ 3 Een account aanmaken

1. Om een Klantaccount aan te maken, is de klant verplicht om een gratis Registratie te maken (account aanmaken).

2. Een Registratie is niet nodig om een bestelling te plaatsen in de Online Store.

3. Om zich te registreren, moet de klant het door de Verkoper verstrekte registratieformulier op de Online Store Website invullen en het ingevulde registratieformulier elektronisch naar de Verkoper sturen door de juiste functie op het registratieformulier te selecteren. Tijdens de Registratie stelt de Klant een individueel Wachtwoord in.

4. Tijdens het invullen van het registratieformulier heeft de Klant de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te lezen en de inhoud ervan te accepteren door het juiste veld in het formulier aan te duiden.

5. Na verzending van het ingevulde registratieformulier ontvangt de klant onmiddellijk, per e-mail op het e-mailadres dat in het registratieformulier is opgegeven, de bevestiging van de Registratie door de Verkoper. Op dat moment wordt een contract gesloten voor het aanbieden van de Klantaccountservice via elektronische weg, en de Klant krijgt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Klantaccount en wijzigingen aan te brengen in de gegevens die zijn verstrekt tijdens de Registratie.  

§ 4 Bestellingen plaatsen

1. De informatie op de Online Store Website vormt geen aanbod van de Verkoper in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging aan klanten om aanbiedingen in te dienen om een Verkoopovereenkomst te sluiten.

2. De Klant kan 7 dagen per week, 24 uur per dag bestellingen plaatsen in de Online Store via de Online Store Website.

3. De klant die een bestelling plaatst via de website van de Online Store voltooit de bestelling door het product te selecteren waarin hij geïnteresseerd is. De producten worden aan de bestelling toegevoegd door het commando "TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN" te selecteren onder de gegeven producten die op de Online Store Website staan. Na het voltooien van de volledige bestelling en het aangeven van de Leverings- en betalingsmethode in de "WINKELWAGEN", plaatst de klant de bestelling door het bestelformulier naar de Verkoper te sturen door de knop "BESTELLING MET VERPLICHTING TE BETALEN" op de Online Store webwinkel te selecteren. Elke keer voordat een bestelling naar de Verkoper wordt verzonden, wordt de klant geïnformeerd over de totale prijs voor het geselecteerde product en de levering, evenals over alle extra kosten die hij verplicht is te dragen in verband met de Verkoopovereenkomst.

4. Het plaatsen van een bestelling is het indienen door de Klant van een aanbod aan de Verkoper om een Verkoopovereenkomst te sluiten voor de Producten die het onderwerp vormen van de bestelling. Na het plaatsen van de bestelling verzendt de verkoper naar het e-mailadres dat door de Klant is opgegeven een bevestiging van de verzending.

5. Vervolgens, na bevestiging van de bestelling, stuurt de Verkoper naar het door de Klant opgegeven e-mailadres informatie over de acceptatie van de bestelling voor uitvoering. Informatie over de aanvaarding van de order voor uitvoering is de verklaring van de Verkoper van de aanvaarding van het aanbod bedoeld in §4 paragraaf 4 hierboven en de Verkoopovereenkomst wordt gesloten na ontvangst door de Klant.

6. Na het sluiten van de Verkoopovereenkomst bevestigt de Verkoper de voorwaarden van de Klant door deze naar het e-mailadres van de Klant te sturen of schriftelijk naar het adres dat door de klant is opgegeven tijdens de registratie of bestelling.  

§ 5 Betalingen

1. De prijzen op de Online Store Website die naast een bepaald artikel zijn geplaatst, zijn brutoprijzen en bevatten geen informatie over de kosten van Levering en andere kosten die de Klant moet dragen in verband met de Verkoopovereenkomst, waarover de Klant wordt geïnformeerd bij het kiezen van de wijze van Levering en het plaatsen van de bestelling.

2. Informatie over betalingsmethoden voor geplaatste bestellingen is beschikbaar op de Online Store website. De klant heeft het recht om elke vorm van betaling te kiezen.

3. De Klant wordt door de Verkoper telkens op de Online Store Website geïnformeerd over de datum waarop hij verplicht is om de bestelling te betalen voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten Verkoopovereenkomst.  

§ 6 Levering

1. De Verkoper levert de Levering binnen de Europese Unie.

2. De Verkoper is verplicht om de producten onder de Verkoopovereenkomst te leveren zonder gebreken.

3. De Verkoper publiceert op de Online Store Website informatie over het aantal werkdagen dat nodig is voor Levering en uitvoering van de bestelling.

4. De Levering van de producten vindt plaats op het adres dat door de Klant op het bestelformulier is aangegeven en in het geval van keuze: InPost Paczkomaty spółka z o.o. - het afleveradres is het adres van de pakketkluis die door de Klant is geselecteerd bij het plaatsen van de bestelling. Als Ruch SA in Warschau als transporteur wordt gekozen, is het afleveradres het adres van het verkooppunt dat door de Klant is geselecteerd op het moment van bestelling.

5. Op de dag van verzending van de Producten naar de Klant (als er niet is gekozen voor persoonlijke afhaling van de Producten), wordt informatie die de verzending van het pakket door de Verkoper bevestigt, naar het e-mailadres van de Klant gestuurd.

6. De klant zal het afgeleverde pakket in de tijd en op de wijze zoals aangenomen voor pakketten van een bepaald type, onderzoeken. In geval van een defect of beschadiging van het pakket heeft de klant het recht om te eisen van de werknemer van de Transporteur dat hij een passende melding maakt.

7. De klant kan de bestelde Producten persoonlijk afhalen. De afhaling kan worden gedaan op het ophaalpunt op Werkdagen, tijdens de openingstijden die worden aangegeven op de Online Store website, na het afspreken van de ophaaldatum met de Verkoper via e-mail of telefoon.

8. De Verkoper voegt, afhankelijk van wat de Klant kiest, de kassabon of de btw-factuur voor de geleverde Producten toe aan het pakket die het onderwerp vormen van de Levering.  

§ 7 Garantie

1. De Verkoper garandeert een Levering van de Producten vrij van fysieke en juridische gebreken. De Verkoper is aansprakelijk jegens de Klant als een Product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (garantie).

2. Als een Product een gebrek vertoont, kan de Klant: a) een verklaring afleggen over de prijsverlaging of intrekking van de Verkoopovereenkomst, tenzij de Verkoper het gebrekkige Product onmiddellijk en zonder onnodig ongemak voor de Klant vervangt door een niet-gebrekkig Product of het gebrek verwijdert. Deze beperking is niet van toepassing als de Producten al door de Verkoper waren omgeruild of gerepareerd of als de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om de Producten te vervangen door Producten zonder gebreken of met het verwijderen van de gebreken. De Klant kan, in plaats van de verwijdering van een gebrek zoals voorgesteld door de Verkoper, vervanging door Producten die vrij zijn van gebreken, eisen of, in plaats van vervanging van de Producten, verwijdering van het gebrek eisen, tenzij het op de door de Klant gekozen manier in overeenstemming brengen van de Producten met de overeenkomst onmogelijk is of buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde manier. Bij de beoordeling van de meerkosten wordt rekening gehouden met de waarde van het Product zonder gebreken, het type en de betekenis van het aangetroffen gebrek, evenals met het ongemak waaraan de Klant anders zou worden blootgesteld. b) vervanging van het gebrekkige Product eisen door een Product zonder gebreken of verwijdering van het gebrek. De Verkoper is verplicht om het gebrekkige Product te vervangen door een Product zonder gebreken of het gebrek binnen een redelijke termijn te verwijderen zonder onnodig ongemak voor de Klant. De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Klant te voldoen als het onmogelijk is om te voldoen aan de Verkoopovereenkomst van gebreke producten op een door de Klant gekozen manier of als het buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de tweede mogelijke methode voor het naleven van de Verkoopovereenkomst. De kosten van reparatie of vervanging zijn voor rekening van de Verkoper.

3. De Klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht het gebrekkige Product op het adres van de Verkoper af te leveren. In het geval de Klant een Consument is, worden de verzendkosten gedekt door de verkoper.  

§ 8 Klachten

1. Alle klachten met betrekking tot de Producten of de uitvoering van de Verkoopovereenkomst kunnen door de klant schriftelijk naar het adres van de Verkoper worden gestuurd.

2. De Verkoper zal binnen 14 dagen na de datum van het verzoek dat de klacht bevat, reageren op de klacht van het Product of de klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst die door de Klant is gemeld.  

§ 9 Waarborg

1. Producten die door de Verkoper worden verkocht, kunnen worden gedekt door een garantie die wordt verleend door de fabrikant van het Product of de Distributeur.

2. In het geval van Producten die onder de garantie vallen, wordt informatie over het bestaan en de inhoud van de garantie altijd op de Online Store Webwinkel gepresenteerd.  

§ 10 Intrekking van de Verkoopovereenkomst

1. De Klant die een Consument is en de Verkoopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen opzeggen.

2. De termijn voor herroeping van de Verkoopovereenkomst begint vanaf het moment dat de consument het Product in bezit neemt. De Consument kan de Verkoopovereenkomst ontbinden door een herroepingsverklaring in te dienen bij de verkoper. Deze verklaring kan bijvoorbeeld schriftelijk worden ingediend bij het adres van de verkoper, via e-mail op het adres van de verkoper. De verklaring kan worden afgelegd op het formulier, waarvan een voorbeeld door de Verkoper op de Online Store Website is geplaatst op: Herroepingsformulier . Om de deadline te halen, volstaat het om een verklaring te sturen voordat deze afloopt. De Verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het formulier aan de Consument.

3. In geval van terugtrekking uit de verkoopovereenkomst wordt deze als nietig beschouwd.

4. Als de Consument een verklaring van terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst heeft ingediend voordat de Verkoper zijn aanbod accepteerde, is het aanbod niet langer bindend.

5. De Verkoper is verplicht om aan de Consument alle door hem gedane betalingen, met inbegrip van de kosten van levering van het Product, onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de consument over de herroeping van de verkoopovereenkomst, terug te betalen. De Verkoper kan de terugbetaling van betalingen die hij van de Consument heeft ontvangen, inhouden totdat hij de Producten terug ontvangt of de Consument het bewijs levert dat hij de producten heeft verzonden, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

6. Indien de Consument die het herroepingsrecht uitoefent, heeft gekozen voor een andere wijze van levering van de Producten dan de goedkoopste reguliere leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden, is de Verkoper niet verplicht de door de Consument gemaakte extra kosten te vergoeden.

7. De Consument is verplicht de Producten onmiddellijk aan de Verkoper te retourneren, maar niet later dan binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij zich heeft teruggetrokken uit de Verkoopovereenkomst. Om de deadline te halen, volstaat het om het Product naar dit adres te sturen: Logbox, Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, PanattoniAirport Park Wrocław, 54-615 Wrocław (POLEN) vóórdezedatum.

8. In geval van herroeping draagt de Klant die een Consument is, alleen de directe kosten voor het terugzenden van het Product.

9. Als de Producten vanwege hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd, zal de Verkoper de Consument informeren over de kosten van het retourneren van de Producten op de Online Store Website.

10. De consument is verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van het Product als gevolg van het gebruik ervan op een manier die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

11. De verkoper zal de betaling terugbetalen door middel van dezelfde betaalwijze als door de Consument wordt gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retourneren die voor hem geen kosten met zich meebrengt.  

§ 11 Gratis diensten

1. De Verkoper is aansprakelijk voor de niet-nakoming of de onjuiste uitvoering van de overeenkomst, maar in het geval van contracten die zijn gesloten met Klanten die Ondernemer zijn, is de Verkoper alleen aansprakelijk in geval van opzettelijke schade en binnen de grenzen van daadwerkelijk geleden verliezen door de Klant die Ondernemer is.

2. De inhoud van dit Reglement kan worden vastgelegd door op elk gewenst moment af te drukken, op te slaan op een drager of te downloaden vanaf de Online Store Website.

3. In geval van een geschil op basis van een gesloten Verkoopovereenkomst zullen partijen trachten de zaak in der minne op te lossen. De wet die van toepassing is op elk geschil dat voortvloeit uit dit Reglement is de Poolse wet.

4. De Verkoper zal de Afnemer die Consument is, informeren over de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitengerechtelijke klachtenbehandeling en vordering. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel of op de websites van entiteiten die bevoegd zijn om geschillen buitengerechtelijk te beslechten. Dit kunnen met name consumentenombudsmannen of inspecteurs van de Provinciale Handelsinspectie zijn, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het Bureau voor mededinging en consumentenbescherming.De Verkoper deelt mee dat er op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een online platform is voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform).

5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alle bestellingen die door de verkoper zijn geaccepteerd voor uitvoering vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften, worden uitgevoerd op basis van de voorschriften die van kracht waren op de dag dat de bestelling door de klant werd geplaatst. De wijziging van de Algemene Voorwaarden treedt in werking binnen 7 dagen na de datum van publicatie op de Online Store Website. De Verkoper zal de Klant 7 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden informeren over de wijziging van de Algemene Voorwaarden door middel van een verzonden e-mail met een link naar de tekst van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de nieuwe inhoud van de Algemene Voorwaarden niet accepteert, is hij verplicht om de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen, wat resulteert in de beëindiging van de Overeenkomst in overeenstemming met de bepalingen van §13 van de Algemene Voorwaarden. 6. De Algemene Voorwaarden treden in werking op 25-05-2018.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel