MěnaDodávkaPolskoJazykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecná ustanovení

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu - www.gunfire.com (“dále jen: Obchod”).

2.Správcem osobních údajů je Infinity Fund společnost s ručením omezeným se sídlem ve Wroclawi na ul. Jana Długosza 42-46 (dále jen: Společnost)

3. Správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje shromážděné prostřednictvím Obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném toku těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR).

4. Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů. Můžete je kontaktovat na e-mailu: iod@gfcorp.pl

II. Typ zpracovávaných dat

1. Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány v případě:

a) Registrace účtu v Obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správy tohoto účtu

b Vyřizování objednávek zadaných v Obchodě za účelem plnění kupní smlouvy;

c) Poskytování služeb zasílání newsletterů

Jedná se zejména o následující údaje:

a) Jméno a příjmení;

b) Adresa bydliště;

c) Datum narození;

d) E-mailová adresa;

e) Telefonní číslo;

f) Historie objednávek;

g) IP počítače;

h) Údaje o kontaktní osobě

III. Kategorie shromažďovaných osobních údajů

1. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi v souvislosti s transakcí v Obchodě bez nutnosti registrace a účtu v Obchodě, včetně:

§ umožnění poskytování služeb elektronickými prostředky;

§ provádění transakcí na naší obchodní platformě a provádění plateb za zboží prodávané v Obchodě;

§ poskytování transakční podpory a řešení technických problémů;

§ vyřizování reklamací;

§ vyřizování Vašich požadavků, které nám adresujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře); kontaktování Vás, a to i pro účely související s poskytováním služeb.

2. Zákon nám navíc ukládá zpracovávat vaše údaje pro daňové a účetní účely.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro níže uvedené účely na základě oprávněného zájmu Společnosti, kterým je:

§ zajištění zpracování platebních služeb;

§ zajištění bezpečnosti služeb, které Vám poskytujeme elektronicky, včetně vymáhání dodržování vnitřních pravidel Společnosti

§ boj proti podvodům a zneužívání a zajištění bezpečnosti provozu;

§ provádění průzkumů a analýz Obchodu mimo jiné z hlediska funkčnosti této obchodní platformy, zlepšování provozu služeb nebo odhadování hlavních zájmů a potřeb návštěvníků;

§ vyřizování Vašich požadavků, zejména oddělení služeb uživatelů a prostřednictvím kontaktního formuláře v situaci, která přímo nesouvisí s plněním smlouvy;

§ vymáhání pohledávek; vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení;

§ provádění statistických analýz;

§ uchovávání údajů pro účely archivace a zajišťování odpovědnosti (prokazování dodržování našich povinností vyplývajících ze zákona).

4. Společnost shromažďuje informace o Vašich interakcích s obsahem a službami nabízenými na webových stránkách Obchodu, včetně: zařízení a přihlašovacích údajů, tzv. systémové protokoly obsahující datum, čas návštěvy a IP číslo zařízení, ze kterého bylo navázáno připojení, a provoz do az jednotlivých produktů. Výše uvedené aktivity jsou zaměřeny na přizpůsobení nabízených služeb a produktů Vám. Data uložená v protokolech serveru nejsou spojena s konkrétními lidmi používajícími obchod a správce je nepoužívá k identifikaci zákazníka.

IV. Příjemci údajů

1. Osobní údaje Zákazníka jsou poskytovány poskytovatelům služeb, které Společnost využívá k provozování Obchodu. S poskytovateli služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech zachází buď jako se zpracovateli, nebo jako s nezávislými správci. Více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Prefixbox zde .

2. Vaše osobní údaje budou předány mimo Evropský hospodářský prostor společnosti Google LLC na základě vhodných právních záruk, kterými jsou standardní smluvní doložky na ochranu osobních údajů schválené Evropskou komisí.

V. Vaše pravomoci

1. Zaručujeme splnění všech Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. právo na přístup k Vašim údajům, jejich opravu a výmaz, omezení jejich zpracování, právo na jejich přenositelnost, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování , a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

2. Tato práva můžete uplatnit, když:

• v souvislosti s žádostí o opravu údajů: zjistíte, že Vaše údaje jsou nesprávné nebo neúplné;

• v souvislosti s žádostí o vymazání údajů: Vvaše údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly Společností shromážděny; odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů; vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů; Vaše údaje budou zpracovávány nezákonně; údaje by měly být vymazány za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona nebo byly údaje shromážděny v souvislosti s poskytováním elektronických služeb nabízených dítěti;

• v souvislosti s žádostí o omezení zpracování údajů: zjistíte, že Vaše údaje jsou nesprávné – můžete požádat o omezení zpracování Vašich údajů na dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost těchto údajů; Vaše údaje budou zpracovávány nezákonně, ale nebudete chtít, aby byly vymazány; Vaše údaje již pro nás nebudeme potřebovat, ale můžete je potřebovat k obhajobě nebo vymáhání nároků; nebo vznesete námitku proti zpracování údajů – dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad důvody námitky;

• v souvislosti s žádostí o přenos údajů: zpracování Vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy uzavřené s Vámi a toto zpracování je prováděno automaticky.

Máte právo podat stížnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů námi u dozorového orgánu, kterým je předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VI. Doba uložení osobních údajů

1. Společnost uchovává osobní údaje Klientů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromážděny. Po této době jsou data vymazána nebo anonymizována tak, že není možné zjistit identitu zákazníka.

2. Společnost má právo uchovávat údaje, dokud nevznikne povinnost vyplývající ze zákonných ustanovení nebo nebude nutné obhajovat či uplatňovat nároky Společnosti vůči Zákazníkům.

VII. Profilování

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně (včetně formou profilování), nebude to však pro Vás mít žádné právní účinky ani obdobně významně ovlivňovat Vaši situaci. Profilování osobních údajů Společností zahrnuje zpracování Vašich údajů (také automatizovaným způsobem), jejich využitím k vyhodnocení určitých informací o Vás, zejména k analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

pixel