MěnaDodávkaPolskoJazykGunfire PolskaGunfire in EnglishGunfire en FranceGunfire en EspañaGunfire ​​in NederlandGunfire in Czech

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU GUNFIRE.COM

Tyto podmínky upřesňují všeobecné podmínky, pravidla a způsob prodeje prováděného společností Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Vratislavi, prostřednictvím internetového obchodu gunfire.com (dále jen: „ Internetový Obchod ” nebo „ Obchod ”) a vymezují podmínky poskytování bezplatných elektronických služeb společností Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem ve Vratislavi. Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, se sídlem ve Vratislavi, poukazuje na to, že veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě je určeno pro zábavní (např. taktické hry) a sběratelské účely.

§ 1 Definice

1. Pracovní dny - dny v týdnu od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

2. Doručení - znamená faktické dodání Zboží uvedeného v objednávce Zákazníkovi prostřednictvím Prodávajícího.

3. Dodavatel - znamená subjekt, se kterým Prodávající spolupracuje při realizaci dodávky Zboží.

4. Heslo - znamená posloupnost písmen, číslic nebo jiných znaků, kterou si Zákazník zvolí během Registrace v Internetovém obchodě a která slouží k zabezpečení přístupu k účtu Zákazníka v Internetovém obchodě.

5. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, včetně Spotřebitele nebo Podnikatele na právech spotřebitele, právnické osoby nebo organizační složky bez právní subjektivity, která využívá nebo hodlá využívat Internetový obchod a uzavřít jeho prostřednictvím Dohodu.

6. Občanský zákoník - znamená zákon ze dne 23. dubna 1964 (Úř. věst. z roku 1964 č. 16, pol. 93 ve znění pozd. předpisů).

7. Spotřebitelem - se rozumí fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která uzavírá s Prodávajícím dohodu, jež přímo nesouvisí s podnikatelskou nebo profesní činností.

8. Zákaznický účet - označuje individuální panel fungující v systému ICT, provozovaný prostřednictvím Internetového obchodu, zřízený Zákazníkem po Registraci a vedený v jeho prospěch Prodávajícím, který umožňuje zejména identifikaci Zákazníka a uzavření Dohody.

9. Přihlašovací jméno - označuje individuální označení Zákazníka, které si sám zřídil a které se skládá z posloupnosti písmen, číslic nebo jiných znaků a jež je spolu s Heslem vyžadováno pro zřízení Zákaznického účtu v Internetovém obchodě. Přihlašovací jméno je příslušnou e-mailovou adresou zákazníka.

10. Newsletter - označuje elektronickou službu poskytovanou Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu, která se skládá z pravidelných e-mailových nebo SMS zpráv zasílaných Prodávajícím Zákazníkovi a obsahuje obchodní informace týkající se: novinek, akcí, Zboží nebo Služeb Prodávajícího nebo propagující image Prodávajícího nebo jiných subjektů spolupracujících s Prodávajícím.

11. Podnikatelem - se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, ale které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která vlastním jménem vykonává podnikatelskou nebo odbornou činnost a činí právní úkony přímo související s její podnikatelskou nebo odbornou činností.

12. Obchodníkem s právy spotřebitelů - se rozumí fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související se svou podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

13. Podmínky - tyto obchodní podmínky.

14. Registrace - označuje skutečný úkon provedený způsobem uvedeným v Obchodních podmínkách, který je nutný k tomu, aby Zákazník mohl využívat všechny funkce Internetového obchodu.

15. Prodávajícím nebo poskytovatelem služeb - se rozumí společnost Infinity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa se sídlem ve Vratislavi na ul. Jana Długosza 42-46, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Wrocław-Fabryczna, VI. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000562916, DIČ: 8952046284; e-mail: info@infinityfund.pl

16. Zboží - označují produkt, kterým se rozumí movitá věc prezentovaná Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu gunfire.com, která může být předmětem Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem; Zboží s digitálním prvkem – znamená zboží, které obsahuje digitální obsah nebo službu nebo je s nimi spojeno takovým způsobem, že absence digitálního obsahu nebo služby by bránila jeho řádnému fungování.

17. Digitálním obsahem - se rozumí data vytvořená a dodaná v digitální podobě, která jsou k dispozici prostřednictvím internetového obchodu.

18. Elektronické služby - označují bezplatné služby poskytované Prodávajícím Zákazníkovi elektronicky prostřednictvím Internetového obchodu (Zákaznický účet, objednávkový formulář, Newsletter, přidávání názorů).

19. Dohoda - označuje dohodu uzavřenou mezi Prodávajícím a Zákazníkem, jejímž předmětem je prodej Zboží, poskytnutí Digitálního obsahu nebo poskytnutí Elektronických služeb Kupujícímu.

20. Zákon - označuje zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Úř. Věst. z roku 2014 pol. 827, ve znění pozdějších předpisů).

§ 2 Obecná ustanovení a vyjzívání služeb internetového obchodu

1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce Obchodu, jakož i k šablonám, formulářům, logotypům umístěným na webové stránce Obchodu (s výjimkou logotypů a fotografií prezentovaných na webové stránce Obchodu za účelem prezentace Zboží, k nimž autorská práva náleží třetím osobám), náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze stanoveným způsobem a v souladu s Obchodními podmínkami a s písemným souhlasem Prodávajícího.

2. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek obchodu a pro využívání služeb poskytovaných elektronicky prostřednictvím webových stránek obchodu je nutné, aby měl zákazník aktivní e-mailový účet.

3. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah a využívat internetový obchod, webové stránky obchodu nebo bezplatné služby poskytované prodávajícím způsobem, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušuje osobnostní práva třetích osob.

§ 3 Elektronické služby

1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi bezplatně následující elektronické služby související s Internetovým obchodem: objednávkový formulář, Zákaznický účet, Newsletter a přidávání názorů Zákazníka.

2. Prodávající umožňuje Zákazníkovi prohlížet katalog Zboží dostupný na webových stránkách Internetového obchodu a podat objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře , který je Elektronickou službou sloužící k uzavření Dohody s Prodávajícím. Zadání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře nevyžaduje zákaznický účet (tj. může proběhnout bez registrace). Při zadávání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře má zákazník možnost seznámit se s obchodními podmínkami a souhlasit s jejich obsahem zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Při zadávání objednávky má zákazník možnost přihlásit se k odběru služby Newsletter podle § 3 odst. 4 Podmínek . Dohoda o poskytování služby popsané v tomto odstavci se uzavírá na dobu určitou a je ukončena, jakmile je objednávka zadána nebo zákazník přestane objednávat.

3. Prodávající umožní Zákazníkovi vytvoření Zákaznického účtu , což je Elektronická služba spočívající ve vytvoření a vedení individuálního Zákaznického panelu, kde jsou uloženy údaje o Zákazníkovi a historie objednávek provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě (Registrace). Zákazník se přihlásí ke svému zákaznickému účtu prostřednictvím svého přihlašovacího jména a hesla. Zákazník je povinen zabezpečit přístup k zákaznickému účtu proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Zřízení zákaznického účtu probíhá v souladu s podmínkami uvedenými v § 4 Vytvoření účtu . Zákazník může propojit zákaznický účet se stávajícím účtem v jiných externích službách, jako je Google, PayPal nebo LinkedIn, v souladu s pravidly stanovenými v samostatných podmínkách zavedených těmito službami. Zákazník může kdykoli odstoupit od zákaznického účtu (smazat zákaznický účet), a to bez udání důvodu, zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, například prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu shop@gunfire.cz . Smlouva o poskytování služby popsané v tomto odstavci se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Prodejce umožňuje Zákazníkovi dobrovolně využívat Newsletter, což je Elektronická služba spočívající v zasílání e-mailů nebo SMS zpráv Prodejcem, které obsahují obchodní informace týkající se novinek, akcí, Zboží nebo Služeb Prodejce, propagující image Prodejce nebo jiných subjektů s ním spolupracujících. Přihlášení k odběru Newsletterů probíhá prostřednictvím formuláře pro přihlášení k odběru novinek, který je k dispozici na webových stránkách obchodu, a zaškrtnutím příslušného tlačítka při objednávce nebo při registraci zákaznického účtu. Zákazník se může z odběru Newsletteru kdykoli odhlásit kliknutím na tlačítko pro odhlášení, které je součástí každé zprávy zaslané v rámci Newsletteru. Zákazník se také může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit, a to bez udání důvodu, zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, například prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu shop@gunfire.cz . Smlouva o poskytování služby popsané v tomto odstavci se uzavírá na dobu neurčitou.

5. Prodávající umožňuje Zákazníkovi přidat názor na zakoupené Zboží na webových stránkách Obchodu. Podmínky pro předkládání stanovisek zákazníkem jsou uvedeny v § 13 těchto obchodních podmínek . Smlouva o poskytování služby popsané v tomto oddíle se uzavírá na dobu určitou a je ukončena, jakmile zákazník zveřejní stanovisko nebo přestane zveřejňovat stanovisko.

6. Za účelem zajištění bezpečnosti Zákazníka a přenosu údajů v souvislosti s používáním Internetového obchodu a souvisejících služeb přijme Prodávající technická a organizační opatření odpovídající míře bezpečnostního rizika, zejména opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami.

7. Prodávající podniká kroky k zajištění řádného fungování Internetového obchodu a poskytovaných služeb, proto je Zákazník povinen informovat Prodávajícího o jakýchkoli nesrovnalostech nebo přerušeních v jejich provozu.

8. Prodávající může provádět technické a IT práce za účelem zlepšení funkčnosti Internetového obchodu a poskytování Služeb, zejména: přidávat nové funkce, měnit je, odstraňovat je, zavádět Služby na jiném typu zařízení nebo aplikace.

§ 4 Vytvoření účtu

1. Pro vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen se bezplatně zaregistrovat (zřídit si účet) způsobem uvedeným v § 3 odst. 3 Podmínek.

2. Pro zadání objednávky v internetovém obchodě není nutná registrace.

3. Za účelem registrace by měl zákazník vyplnit registrační formulář zpřístupněný prodávajícím na internetových stránkách internetového obchodu a vyplněný registrační formulář zaslat prodávajícímu elektronicky výběrem příslušné funkce umístěné v registračním formuláři. Během registrace si zákazník nastaví individuální heslo.

4. Při vyplňování registračního formuláře má zákazník možnost přečíst si podmínky a souhlasit s jejich obsahem zaškrtnutím příslušného políčka ve formuláři. Při vyplňování registračního formuláře má zákazník možnost přihlásit se k odběru služby Newsletter, jak je definována v § 3 odst. 4 Podmínek.

5. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdrží zákazník neprodleně e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři potvrzení registrace ze strany prodávajícího. V tomto okamžiku je uzavřena smlouva o elektronickém poskytnutí zákaznického účtu a zákazník má možnost přistupovat k zákaznickému účtu a provádět změny údajů uvedených při registraci.

§ 5 Zadávání objednávek

1. Informace uvedené na webových stránkách obchodu nepředstavují nabídku prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku, ale pouze výzvu zákazníkům k podání nabídky na uzavření kupní smlouvy.

2. Zákazník může zadávat objednávky v internetovém obchodě prostřednictvím webových stránek 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Pro zadání objednávky může zákazník použít zákaznický účet nebo zadat objednávku pomocí objednávkového formuláře, který nevyžaduje použití zákaznického účtu (objednávka bez registrace).

3. Zákazník, který zadává objednávku prostřednictvím webových stránek obchodu, dokončí objednávku výběrem zboží, o které má zájem. Přidání zboží do objednávky se provádí výběrem příkazu "PŘIDAT DO KOŠÍKU" pod daným zbožím uvedeným na webových stránkách obchodu. Jakmile zákazník vyplní celou objednávku a v "KOŠÍKU" uvede způsob doručení a formu platby, provede objednávku odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu výběrem tlačítka "OBJEDNAT A ZAPLATIT" na webových stránkách obchodu. Vždy před odesláním objednávky Prodávajícímu je Zákazník informován o celkové ceně za vybrané Zboží a Dodávku, jakož i o všech dalších nákladech, které je povinen uhradit v souvislosti s Kupní smlouvou.

4. Podání objednávky představuje nabídku zákazníka prodávajícímu uzavřít kupní smlouvu na zboží, které je předmětem objednávky. Po odeslání objednávky zašle prodávající potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.

5. Následně po potvrzení objednávky zašle prodávající na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem informaci o přijetí objednávky ke zpracování. Oznámení o přijetí objednávky k plnění je prohlášením prodávajícího o přijetí nabídky podle § 5 odst. 4 výše a jakmile ji Zákazník obdrží, je Kupní smlouva uzavřena.

6. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi podmínky smlouvy zasláním na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem při registraci nebo zadání objednávky.

7. Zákazník nakupuje Zboží na vlastní nebezpečí a je povinen dodržovat veškeré místní právní předpisy týkající se nákupu, držení, používání nebo přepravy Zboží prezentovaného v Internetovém obchodě, zejména replik zbraní ASG (air soft guns), které jsou upraveny zvláštními předpisy o zbraních a střelivu. Nabytí, držení, používání nebo přeprava Zboží může v zemi určení podléhat omezením, za která Prodávající nenese odpovědnost. Veškeré související poplatky a náklady (správní, legalizační, daňové a celní) hradí zákazník. Používání replik ASG (air soft guns) vyžaduje bezpečnost a opatrnost. Zboží tohoto druhu není určeno pro osoby mladší 18 let.

§ 6 Cena a platba

1. Cena uvedená na webových stránkách Obchodu u daného Zboží je hrubá cena (včetně DPH) a jedná se o jednotkovou cenu.

2. Cena nezahrnuje náklady na dodání a jakékoli další náklady, které bude Zákazník povinen vynaložit v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy. Zákazník bude o dodatečných nákladech informován při výběru způsobu doručení během procesu objednávání.

3. Cena nezohledňuje cla a daně spojené s dodáním Zboží mimo celní území Evropské unie.

4. Při každém oznámení o snížení ceny položky se vedle informace o snížené ceně uvede nejnižší cena této položky, která platila v průběhu 30 dnů před zavedením snížení. Pokud je Zboží nabízeno k prodeji po dobu kratší než 30 dnů, uvede se vedle informace o snížené ceně také informace o nejnižší ceně tohoto Zboží, která platila mezi datem, kdy bylo Zboží nabídnuto k prodeji, a datem, kdy byla sleva zavedena.

5. Na zboží dostupné v rámci akce nebo výprodeje se vztahují časová a skladová omezení stanovená prodávajícím. Objednávky jsou zpracovávány v pořadí, v jakém je prodávající obdržel. Prodávající si vyhrazuje právo stáhnout nebo předčasně ukončit akci nebo prodej, pokud bylo dosaženo limitu dostupnosti daného Zboží.

6. Informace o způsobech platby za zadané objednávky jsou k dispozici na webových stránkách obchodu. Zákazník má právo zvolit si formu platby. Seznam platebních metod je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

7. Zákazník je prodávajícím na internetových stránkách obchodu vždy informován o lhůtě, do které je povinen uhradit objednávku ve výši vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

§ 7 Doručení

1. Prodávající provádí doručení na území Evropské unie, Švýcarska, Norska, Ukrajiny (podrobné informace o doručení na Ukrajinu jsou k dispozici na webových stránkách Obchodu v záložce: Objednávky se zásilkou na Ukrajinu ) a Velké Británie, přičemž doručení do Velké Británie je možné pouze v případě, že si Zákazník objedná Zboží v hodnotě vyšší než 135 GBP. Při určování, zda je hodnota Zboží obsaženého v objednávce vyšší než 135 GBP, se nezohledňují náklady na Dodání a pojištění, jakož i veškeré daně a poplatky související s uzavřením a plněním Kupní smlouvy na toto Zboží.

2. Prodávající je povinen dodat Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, bez vad.

3. Prodávající uvede na internetových stránkách obchodu informace o počtu pracovních dnů potřebných k doručení a vyřízení objednávky.

4. Dodání Zboží se uskuteční na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávkovém formuláři nebo na adresu místa dodání, které si Zákazník zvolil (např. Balíkomat Inpost). Seznam doručovacích metod je k dispozici na webových stránkách obchodu.

5. V den odeslání Zboží Zákazníkovi je na e-mailovou adresu Zákazníka zaslána informace potvrzující odeslání Zboží Prodávajícím.

6. Zákazník je povinen dodanou zásilku prohlédnout v době a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. V případě zjištění poškození nebo vady zásilky má zákazník právo požádat zaměstnance dodavatele o sepsání řádného protokolu.

7. Prodávající přiloží k dodávané zásilce podle volby zákazníka buď účtenku, nebo fakturu na DPH vztahující se na dodané Zboží (v souladu s platnými daňovými předpisy).

§ 8 Záruka

1. Prodávající neposkytuje na prodávané Zboží záruku. V případě, že výrobce nebo dovozce Zboží poskytuje na Zboží záruku, jsou její podmínky uvedeny v popisu Zboží na webových stránkách Obchodu. Záruční práva musí být uplatněna v souladu s podmínkami uvedenými v záručním dokladu přiloženém ke Zboží.

2. Práva ze záruky nevylučují práva ze záruky podle zvláštních předpisů. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který je Spotřebitelem nebo Podnikatelem na základě spotřebitelských práv, za nesoulad Výrobku se smlouvou je uveden v § 11 Obchodních podmínek a vůči ostatním Zákazníkům v § 12 Obchodních podmínek.

§ 9 Stížnosti

1. Jakékoli stížnosti týkající se Zboží/Služeb nebo plnění Smlouvy může Zákazník adresovat písemně na adresu Prodávajícího nebo pomocí webových stránek Vrácení zboží a reklamace a zasláním e-mailu na adresu shop@gunfire.cz.

2. Prodávající je povinen do 14 dnů ode dne doručení žádosti Zákazníka obsahující reklamaci odpovědět na reklamaci Zboží/Služeb nebo reklamaci týkající se plnění Kupní smlouvy podanou Zákazníkem. V případě reklamace zákazníka, který je spotřebitelem nebo podnikatelem s právy spotřebitele, se nevyřízení reklamace do 14 dnů rovná uznání reklamace.

3. Podrobné informace o reklamacích jsou k dispozici na webových stránkách obchodu v části Vrácení zboží a reklamace

§ 10 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu, od ní může odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

2. Začíná běžet lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy:

a) u dohody, při jejímž plnění Prodávající dodává Zboží a je povinen převést svého vlastnictví, od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo třetí osobou určenou Spotřebitelem, která není dopravcem, a v případě smlouvy, která:

- zahrnuje více Zboží, které je dodáváno odděleně, po dávkách nebo částech, od převzetí posledního Zboží, dávky nebo její části,

- spočívá v pravidelných dodávkách Zboží po stanovenou dobu - od převzetí prvního Zboží;

b) u ostatních smluv ode dne uzavření dohody.

3. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto prohlášení lze učinit například písemně na adresu prodávajícího nebo za prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu shop@gunfire.cz . Písemné prohlášení lze podat na formuláři, jehož vzor zveřejnil prodávající na internetových stránkách obchodu na adrese: Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty. Prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

5. Pokud spotřebitel učinil prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy před tím, než prodávající přijal jeho nabídku, přestává být nabídka závazná.

6. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli veškeré platby, včetně nákladů na dodání Zboží Spotřebiteli, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud neobdrží Zboží zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží doklad o vrácení Zboží, podle toho, co nastane dříve.

7. Pokud Spotřebitel, který uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy, zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli žádné dodatečné náklady, které mu vznikly.

8. Spotřebitel je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od Kupní smlouvy odstoupil. Pro dodržení lhůty stačí zaslat zboží zpět do Logboxu, Al. Prezydenta Gabriela Narutowicza 20, Panattoni Airport Park Wrocław, 54-615 Wrocław (POLSKO) do tohoto termínu. Podrobné informace o způsobu vrácení Zboží jsou k dispozici na webových stránkách obchodu v části Vrácení zboží a reklamace.

9. V případě odstoupení od Smlouvy nese spotřebitel, který je zákazníkem, pouze přímé náklady na vrácení Zboží.

10. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Zboží.

11. Prodávající vrátí platbu stejnou platební metodou, jakou použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

12. Kupní smlouva se řídí a vykládá v souladu s polským právem. Volba polského práva však nesmí mít za následek zbavení spotřebitele ochrany, kterou mu poskytují příslušná ustanovení a kterou nelze smluvně vyloučit podle práva země spotřebitele.

13. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na podnikatele s právy spotřebitelů.

§ 11 Práva spotřebitele v souvislosti s nesouladem zboží se smlouvou a odpovědnost poskytovatele služeb za soulad plnění se smlouvou.

1. Pokud Zboží není ve shodě se smlouvou, má Spotřebitel k dispozici oprávnění stanovená v ustanoveních Zákona.

2. Zboží je ve shodě se smlouvou, zůstává je s ní v souladu zejména:

a) popis, typ, množství, kvalita, úplnost a funkčnost a u zboží s digitálními prvky také kompatibilita, interoperabilita a dostupnost aktualizací,

b) vhodnost pro konkrétní účel, pro který je spotřebitel potřebuje, což spotřebitel oznámil prodávajícímu nejpozději při uzavření smlouvy a prodávající to akceptoval.

3. Kromě toho, aby bylo zboží považováno za odpovídající smlouvě, musí:

a) být vhodné pro účely, pro které se Zboží tohoto druhu obvykle používá, s ohledem na platné právní předpisy, technické normy nebo správnou praxi,

b) vyskytovat se v takovém množství a mít takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, a ve vztahu ke Zboží s digitálními prvky také funkčnost a kompatibilitu, které jsou typické pro zboží tohoto druhu a které může spotřebitel rozumně očekávat s ohledem na povahu Zboží a veřejná ujištění učiněná Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, zejména v reklamě nebo na označení, ledaže Prodávající prokáže, že:

- o dotyčném veřejném ujištění nevěděl a, rozumně soudě, ani vědět nemohl,

- před uzavřením veřejné smlouvy bylo ujištění opraveno za podmínek a ve formě, v jaké bylo veřejné ujištění poskytnuto, nebo srovnatelným způsobem,

- veřejné ujištění nemělo vliv na rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu;

c) bylo dodáno s obalem, příslušenstvím a návodem, které může spotřebitel rozumně očekávat;

d) má stejnou kvalitu jako vzorek nebo model, který obchodník dal spotřebiteli k dispozici před uzavřením smlouvy, a odpovídat popisu tohoto vzorku nebo modelu.

4. Prodávající neodpovídá za nesoulad Zboží s dohodou v rozsahu uvedeném v odstavci 2 nebo 3 výše, pokud byl Spotřebitel nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost Zboží odchyluje od požadavků na soulad se smlouvou uvedených v odstavci 2 nebo 3 výše, a výslovně a samostatně tento nesoulad určité vlastnosti Zboží akceptoval.

5. Prodávající odpovídá za nesoulad Zboží se smlouvou v důsledku nesprávné instalace Zboží, pokud:

1) byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost,

2) nesprávná instalace provedená spotřebitelem byla způsobena chybami v návodu poskytnutém prodávajícím nebo třetí stranou uvedenou v čl. 6 odst. 2 Zákona.

6. Prodávající odpovídá za jakýkoli nesoulad Zboží se smlouvou, který existoval v době dodání a který se projeví do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti Zboží stanovená Prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem, není delší. Jakýkoli nesoulad Zboží se smlouvou, který se projevil před uplynutím dvou let od dodání Zboží, se považuje za existující v době dodání, pokud se neprokáže opak nebo pokud tuto domněnku nelze uvést v soulad se zvláštní povahou Zboží nebo povahou nesouladu Zboží se smlouvou.

7. Prodávající se nemůže dovolávat uplynutí lhůty pro zjištění, že zboží není ve shodě se smlouvou, jak je uvedeno v odstavci 6 výše, pokud tento nesoulad podvodně zatajil.

8. Pokud jde o Zboží s digitálními prvky, Prodávající odpovídá za nesoulad průběžně dodávaného digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, který nastal nebo se stal zjevným v době, kdy měly být podle smlouvy dodány. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od dodání Zboží s digitálními prvky. Má se za to, že nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou nastal během této doby, pokud se během ní projevil.

9. Pokud Zboží není v souladu se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu.

10. Prodávající může provést výměnu, pokud Spotřebitel požaduje opravu, nebo Prodávající může provést opravu, pokud Spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení Zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným Spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady Prodávajícího. Pokud oprava nebo výměna není možná nebo by si vyžádala nadměrné náklady Prodávajícího, může Prodávající odmítnout uvést Zboží do souladu se smlouvou.

11. Při posuzování, zda jsou náklady prodávajícího nepřiměřené, se přihlíží ke všem okolnostem případu, zejména k významu nesouladu zboží se smlouvou, k hodnotě vyhovujícího zboží a k nepřiměřeným obtížím spotřebitele způsobeným změnou způsobu uvedení zboží do souladu se smlouvou.

12. Prodávající provede opravu nebo výměnu v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy je prodávající informován spotřebitelem o nesouladu se smlouvou, a bez zbytečných obtíží pro spotřebitele, s přihlédnutím ke zvláštní povaze zboží a účelu, pro který spotřebitel zboží zakoupil. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, přepravu, práci a materiál, nese prodávající.

13. Spotřebitel je povinen dát Prodávajícímu k dispozici Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebere Zboží od Spotřebitele na své náklady.

14. Pokud bylo Zboží smontováno před tím, než se stalo neslučitelným s dohodou, je Prodávající povinen Zboží demontovat a po opravě nebo výměně znovu smontovat nebo tuto činnost nechat provést na vlastní náklady.

15. Spotřebitel není povinen platit za standardní používání Zboží, které je následně vyměněno.

16. Pokud zboží není v souladu se smlouvou, může spotřebitel učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) Prodávající odmítl uvést Zboží do souladu se smlouvou v souladu s ust. 10 výše,

b) Prodávající neuvedl Zboží do souladu se smlouvou podle odst. 9-14 výše,

c) Nesoulad Zboží se smlouvou trvá i přesto, že se Prodávající pokusil uvést Zboží do souladu se smlouvou,

d) nesoulad Zboží se smlouvou je takový, že odůvodňuje buď snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití opravných prostředků uvedených v odst. 9-14 výše.

e) z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že prodávající neuvede zboží do souladu se smlouvou v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

17. Snížená cena musí být v takovém poměru ke smluvní ceně, v jakém zůstává hodnota Zboží, které je v nesouladu s dohodou k hodnotě Zboží, které podmínky shody s dohodou splňuje.

18. Prodávající vrátí spotřebiteli částky splatné v důsledku uplatnění práva na snížení ceny neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o snížení ceny.

19. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad zboží se smlouvou nepodstatný. Nesoulad Zboží se smlouvou se považuje za podstatný.

20. Pokud se nesoulad týká pouze některého Zboží dodaného na základě smlouvy, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy pouze ve vztahu k tomuto Zboží a také ve vztahu k jinému Zboží zakoupenému Spotřebitelem společně s nevyhovujícím Zbožím, pokud nelze rozumně očekávat, že Spotřebitel bude souhlasit s tím, že si ponechá pouze vyhovující Zboží.

21. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně vrátit zboží prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí Spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

22. Prodávající vrátí cenu stejnou platební metodou, kterou použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení peněz, který pro spotřebitele nepředstavuje žádné náklady.

23. Spotřebitel může zadržet úhradu ceny, dokud prodávající nesplní své povinnosti podle odst. 9-21 výše.

24. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na podnikatele s právy spotřebitelů.

§ 12 Ustanovení pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitelů

1. U smluv, které uzavírají Zákazníci, kteří nejsou Spotřebiteli nebo Podnikateli s právy Spotřebitelů, je záruka za vady Zboží ve smyslu občanského zákoníku vyloučena.

2. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele, do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu, čímž Zákazníkovi, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele, nevznikají žádné nároky.

3. Prodávající je oprávněn Smlouvu o poskytování Elektronických služeb kdykoli s okamžitou účinností vypovědět bez udání důvodu, a to vhodným prohlášením v jakékoliv formě adresovaným Zákazníkovi, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem, o právech Spotřebitele.

4. Prodávající může omezit právo Zákazníka, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem, na práva Spotřebitele zvolit si formu platby a požadovat zaplacení celé ceny nebo její části předem.

5. Vydáním Zboží Prodávajícím Dodavateli přecházejí výhody a břemena Zboží a nebezpečí jeho nahodilé ztráty nebo poškození na Zákazníka, který není Spotřebitelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele.

6. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním Zboží.

7. Vůči zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli nebo podnikateli s právy spotřebitelů, odpovídá prodávající za nesplnění nebo nesprávné splnění smlouvy pouze v případě úmyslného poškození a v rozsahu skutečně vzniklé škody.

8. Ve věcech neupravených v tomto odstavci se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

§ 13 Ověřování zpětné vazby od zákazníků

1. Ověřování recenzí přidaných zákazníky v internetovém obchodě gunfire.com provádí zákaznický servis každý týden.

2. Základním kritériem pro přijetí a zveřejnění názoru zákazníka na položku v obchodě gunfire.com je její zakoupení.

3. Ověření nákupu probíhá tak, že se zkontroluje, zda byl nákup produktu, kterého se recenze týká, proveden ze zákaznického účtu osoby, která recenzi vydala.

4. Hodnocení zákazníků, která nejsou potvrzena nákupem na účtu gunfire.com, jsou odmítnuta a smazána.

5. U archivních recenzí přidaných před 1.1.2023, včetně recenzí z Opineo.pl, zůstávají nepotvrzené recenze na webu, ale jsou označeny jako "Recenze nepotvrzené nákupem".

6. Recenze zákazníků potvrzené nákupem jsou označeny štítkem "Recenze potvrzená nákupem".

7. Příspěvky obsahující slova a symboly obecně považované za zakázané, včetně vulgarismů, budou odmítnuty nebo upraveny tak, aby byla zakázaná slova odstraněna.

8. Zpětná vazba považovaná za spam je odmítnuta a smazána.

§ 14 Závěrečná ustanovení

1. Prodávající informuje zákazníka, který je spotřebitelem, o možnosti využít mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a nároků. Pravidla pro přístup k těmto řízením jsou k dispozici v prostorách nebo na internetových stránkách subjektů oprávněných řešit spory mimosoudní cestou. Těmi mohou být zejména spotřebitelští ombudsmani nebo oblastní obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele . Prodávající informuje, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Tuto platformu nemůže použít zákazník, bez ohledu na jeho status spotřebitele, který provádí objednávku s doručením do Spojeného království.

2. Pokud na základě uzavřené dohody vznikne spor, budou se strany snažit o jeho smírné vyřešení. Pokud nebude možné spor vyřešit smírnou cestou, bude spory řešit obecný soud příslušný podle sídla prodávajícího.

3. Veškeré spory vyplývající z těchto smluvních podmínek se řídí polským právem.

4. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito podmínkami, se použijí příslušná ustanovení polského práva.

5. Obsah těchto obchodních podmínek lze kdykoli zaznamenat vytištěním, uložením na médium nebo stažením z webových stránek obchodu.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek ze závažných důvodů, zejména v důsledku změn právních předpisů nebo technologického vývoje. Veškeré objednávky přijaté prodávajícím k plnění přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek budou realizovány na základě obchodních podmínek platných v den podání objednávky zákazníkem. Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách obchodu. Prodávající informuje zákazníka 7 dní před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek o změně obchodních podmínek prostřednictvím e-mailové zprávy obsahující odkaz na znění změněných obchodních podmínek. Pokud zákazník s novým obsahem obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, což má za následek ukončení dohody ke dni nabytí účinnosti nového obsahu obchodních podmínek. Zákazníkovi v této souvislosti nevznikají žádné náklady.

7. Tyto podmínky se nevztahují na velkoobchodní prodej (B2B).

8. Správcem osobních údajů je prodávající. Podmínky pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů . Obchod využívá technologii cookies.

9. Nařízení vstoupí v platnost dne 1.01.2023.

pixel